HUR TÄNDER MAN BRASAN PÅ RÄTT SÄTT?

Eldning

Att elda i hemmet, i en braskamin eller öppen spis, är inte bara mysigt, utan också ett sätt att minska elkostnaderna. Optimera ditt hems energiförbrukning genom att använda produkter från "Estonian Firewood" i din eldstad. Kom ihåg att det inte bara är viktigt att välja rätt ved, utan också att elda på rätt sätt, så att du sparar energi i hemmet och förorenar miljön mindre.

Ansvarsfull eldning

"Torrt bränsle med en fuktkvot på mindre än 20 % är ett effektivt bränsle. Förbränning av fuktiga vedträn ger mycket restprodukter eftersom fukten förhindrar fullständig förbränning. Ackumuleringen av förbränningsrester hämmar värmeöverföringen i eldstaden. Ju mer sot det finns på skorstensväggarna, desto mer bränsle behövs för att uppnå önskat resultat (t.ex.: 1 mm sot på skorstensväggarna motsvarar cirka 10 % mer bränsle). Alla trädslag kan användas så länge de inte är impregnerade eller fuktiga. Brännvärden för olika vedslag ('Puitkütus' 2010, SA Erametsakeskus):

 

Björk: 1700 kWh/m3

Tall: 1360 kWh/m3

Asp: 1330 kWh/m3

Furu: 1320 kWh/m3

Al: 1230 kWh/m3

För effektiv uppvärmning, ta in veden 1–2 dagar före eldning. Vedtränas diameter bör vara 5–10 cm. Eldstaden är inte avsedd för förbränning av skräp eller plastmaterial!

Så här tänder du: se till att startspjället är öppet och att askan är borttagen från eldstaden. Lägg vedträna i eldstaden maximalt till ¾ av dörrens höjd. Ta bort skräp och överblivna vedträn framför eldstaden för att förhindra att gnistor orsakar en brand.

Tänd vedträna ovanifrån med hjälpa av naturliga tändtabletter och små träklossar eller stickor. Vedträna ska tändas ovanifrån, det ger fullständig förbränning. Annars (tändning underifrån) släpps vedgaserna ut i skorstenen oförbrända. Vid tändning uppifrån uppnås den maximala förbränningstemperaturen snabbare och förbränningsprocessen blir renare.

Kaminen är inte en soptunna! Förbränning av plastpåsar, förpackningar och papper förorenar luften och är en hälsorisk. Använd endast torr ved för uppvärmning!

Säkerställ tillräckligt drag och tillgång till syre vid eldningen. Justera draget med eldstadens eller askluckans dörr eller reglage. Spjället måste vara helt öppet under förbränningsprocessen. Använd startspjället för att tända elden.

Vinterspjället kan öppnas och startspjället stängas efter 10–15 minuters förbränning. Spjället kan stängas helt när det inte längre finns några glödande kolbitar. Om spjället stängs för tidigt kan giftiga rökgaser samlas i rummet. Använd rök- och kolmonoxidvarnare.

I genomsnitt behövs 10 m³ luft för att effektivt förbränna 1 kg ved. Se till att ventilationen är tillräcklig! Dålig ventilation kan leda till lågt tryck i rummet och störa förbränningen. För lufttäta bostäder kan du överväga separata kanaler för lufttillförsel, isolerade och utrustade med spjäll.